GİZLİLİK İLKESİ (Privacy Policy)

GİZLİLİK İLKESİ, HİZMET, KULLANIM VE BAYİLİK SÖZLEŞMESİ

İşbu Sözleşme aşağıdaki taraflar arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde dijital ortamda kabul edilmiş ve onaylanmıştır.

MADDE 1 – TARAFLAR VE KİŞİVEL VERİLER (KVKK)
Satıcı: Sözleşmede bundan sonra “KAMPÜS BAYİ” olarak anılacaktır.
Kurum: Kampüs BAYİ
Telefon: 0850 309 26 34
E-Posta: bayi@kampuslms.com
Hizmet verilecek web adresleri: https://panel.kampuslms.com
Alıcı: Sözleşmede bundan sonra “BAYİ” olarak anılacaktır.
Yetkili Adı-Soyadı: Bayi Adı-Soyadı
Firma Adı: Bayi Firma Adı
Adresi: Bayi Adresi
Vergi Dairesi: Bayi Vergi Dairesi
Vergi No: Bayi Vergi Numarası ya da Kimlik Numarası
Telefon: Bayi Telefonu
E-Posta: Bayi E-Posta Adresi
Faaliyette bulunulacak web adresleri: Bayi Web Adresi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hükümleri gereği, bayi ya da üyemizin kişisel ve özel nitelikli kişisel verileri; genel kullanıma açık olmayan güvenli bir ortamda saklanmakta ve üçüncü şahıslarla kesinlikle paylaşılmamaktadır.

MADDE 2 – KONU
İş bu sözleşme KAMPÜS BAYİ bayilik sistemi dahilinde, KAMPÜS BAYİ’ nin ya da partner içerik sağlayıcıların geliştirdiği uzaktan eğitim sistemine entegre edilmiş online eğitim, örgün eğitim, sertifika programı, kurs, seminer ve ek hizmetlerin BAYİ tarafından satışı ve panele girişi yapılırken izlenecek ticari ilişkinin sınırlarını, karşılıklı hak ve sorumluluklarını kapsamaktadır.

MADDE 3 – AMAÇ VE YETKİ
3.1. İş bu sözleşmedeki hiçbir hüküm, BAYİ ile KAMPÜS BAYİ arasında herhangi bir ortaklık ya da ortak girişim oluşturma ya da BAYİ’ nin KAMPÜS BAYİ nam ve hesabına hareket etmekle yetkili kılınmasına yönelik olarak işletilmeyecektir.
3.2. BAYİ, iş bu sözleşmede açıkça belirtilmiş yetkilerin dışında, hiçbir surette (herhangi bir beyanda bulunma ya da garanti verme, herhangi bir sorumluluk ya da yükümlülük altına girme ve herhangi bir hak ya da yükümlülüğün ifası dahil ve bunlarla sınırlı olmaksızın) KAMPÜS BAYİ nam ve hesabına hareket edemez, kendisini KAMPÜS BAYİ namına takdim ve lanse edemez, üçüncü şahıslar ile önceden KAMPÜS BAYİ’ den yazılı onay almadıkça KAMPÜS BAYİ nam ve hesabına sözlü ya da yazılı herhangi bir akit yapamaz ve taahhütlerde bulunamaz.
3.3. İş bu sözleşme kapsamında BAYİ, hiçbir şekilde KAMPÜS BAYİ’ in hukuksal temsilcisi, acentesi veya vekili olmayıp, bu sözleşmede açıkça belirtilenler dışında KAMPÜS BAYİ’ i yükümlülük altına sokacak ve bağlayacak bir hak ve yetkiye ve KAMPÜS BAYİ’ i temsil ve ilzam etme yetkisine sahip değildir.
3.4. İş bu sözleşmede belirlenen hak ve yükümlülükler sadece KAMPÜS BAYİve BAYİ arasında hüküm ifade etmekte olup, BAYİ müşteri ile yürüteceği her türlü süreçten münhasır sorumludur.
3.5. BAYİ, üçüncü bir kişiye ya da tüzel kişiliğe alt bayilik veremez, iş bu sözleşmedeki hak, yetki ve imkanlarını devredemez.

MADDE 4 – KAPSAM
KAMPÜS BAYİ ile BAYİ arasında uzaktan eğitim sistemi Kampüs , online eğitim, örgün eğitim, sertifika programı, kurs, seminer, ek hizmetler ve diğer ürünlerin alımı-satımı, servis, eğitim desteği ve buna bağlı diğer faaliyetleri (sipariş, tahsilat, teslimat) vb. bu sözleşmenin kapsamını teşkil eder.

MADDE 5 – BAYİLİK SİSTEMİ
5.1. BAYİ adayı, https://bayi.kampuslms.com ve buna bağlantılı https://panel.kampuslms.com bağlantısından ücretsiz olarak bayi başvurunu yapar. KAMPÜS BAYİ, yetkilileri BAYİ başvurunda yer alan bilgi ve belgeleri inceler. Gerekli değerlendirmelerden sonra başvuru onaylanır ya da onaylanmaz. KAMPÜS BAYİ, bayi başvurusunu onaylayıp onaylamama hakkını saklı tutar.
5.2. KAMPÜS BAYİ’ in ticari prensip ve faaliyetlerine uyum sağlayacağına inandığı ve lüzumlu gördüğü yer veya yörelerde, online eğitim, örgün eğitim, sertifika programı, kurs, seminer, ek hizmetler ve diğer ürünlerin satış hakkını verdiği ticari kuruluşlar ve kişiler için çalışma şeklidir.
5.3. BAYİ oluşturduğu satış ekibi ve/veya tanıtım elemanları ile satış ağını geliştirme yetkisine sahiptir. BAYİ oluşturduğu alt birimlerin ve kendisinin fiil ve faaliyetlerinden doğrudan doğruya kendisi sorumlu olacaktır.
5.4. Bayilik başvurusu onaylanan BAYİ’ye panel kullanıcı bilgileri gönderilir. BAYİ, KAMPÜS BAYİ sisteminde aktif ve satışa açık olan online eğitim, örgün eğitim, sertifika programı, kurs, seminer, ek hizmetler ve diğer ürünlere kullanıcı ekler. Bayi, kullanıcı eklerken eş zamanlı olarak kredi kartı ya da havale/EFT ile aktif edilecek eğitim için bakiyesinden ödeme yapar.
5.5. KAMPÜS BAYİ, BAYİ tarafından eklenen kullanıcılara uzaktan eğitim kullanıcı giriş bilgilerini doğrudan gönderir. Bu aşamadan sonra uzaktan eğitim sistemi, sınav, öğrenci takibi, bilgilendirme, sertifikalandırma, teknik ve canlı destek gibi tüm hizmetler KAMPÜS BAYİ tarafından karşılanır.
5.6. BAYİ, KAMPÜS BAYİ paneli üzerinden kendi hesabına kredi kartı ya da havale ile bakiye yükler. Her katılımcı ekleme işleminde bayi alış ücreti bu bakiyeden düşer. BAYİ, panel üzerinden bakiyesini ve bakiye hareketlerini takip eder.

MADDE 6 – BAYİNİN SORUMLULUKLARI
6.1. BAYİ, KAMPÜS BAYİ’nin gerek pazarlama stratejisi gerekse mevzuat değişikliği nedeniyle yayınlayacağı pazarlama sirkülerine, satış şartlarına, her türlü faaliyete ve değişikliğe aynen uymayı kabul taahhüt eder.
6.2. BAYİ, KAMPÜS BAYİ’ den satın alacağı ürünleri kendi nam ve hesabına pazarlar. KAMPÜS BAYİ adına herhangi bir taahhütte bulunmama ve yükümlülük altına girmeme, üçüncü şahıslarda böyle bir intiba uyandırmama konusuna özen göstermeyi peşinen kabul ve taahhüt eder.
6.3. BAYİ, KAMPÜS BAYİ’ den almış olduğu eğitim ve bağlı ürünlerin marka, etiket veya sözleşmelerinde değişiklik yapamaz. KAMPÜS BAYİ’ ın menfaatlerini zedeleyecek marka, imaj değişikliğinde ve itibarını sarsacak davranışlarda bulunamaz.
6.4. Yazılımın ve dokümasyonun telif hakları 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve Türk Ceza Kanunu ve 5237 sayılı Yeni Türk Ceza Kanunu hükümleri ile koruma altına alınmıştır. Bu noktada; BAYİ, KAMPÜS BAYİ’den almış olduğu BAYİ panelinin ya da BAYİ sisteminin lisansız kullanımı, çoğaltmasını, yayılmasını ve nakledilmesini yapamaz. Aksi taktirde; BAYİ hakkında, 5237 sayılı Yeni Türk Ceza Kanunu’nun Bilişim Alanındaki suçlara ilişkin maddeleri ve yine 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eseri Kanunun ilgili maddeleri uyarınca hukuki ve cezai işlemler uygulanır.
6.5. BAYİ, KAMPÜS BAYİ’nin sağladığı online eğitim, örgün eğitim, sertifika programı, kurs, seminer ve ek hizmetlerin markasının itibarını bozmayacak, kötüye kullanmayacak ve onun değerini düşürmeyecektir. BAYİ, bu maddede belirtilen yükümlülüğün sözleşmenin sona ermesinden sonra dahi devam edeceğini peşinen kabul ve taahhüt etmiştir.
6.6. BAYİ, KAMPÜS BAYİ’nin gerek kendi markalarının gerekse pazarladığı ürünlerin markasını içerdiği endüstriyel tasarımların, coğrafi işaretlerin, patentlerin ve bunlara bağlı olan ve ondan doğan tüm ticari itibarın, fikri hak sahiplerine ve onun ilişkili şirketlerine ait olduğunu, aksine bir davranışın fikri haklar mevzuatına (marka, telif vb.) ve ticaret mevzuatına (haksız rekabet) aykırılık teşkil edeceğini peşinen kabul ve beyan eder.
6.7. Son kullanıcının istek ve şikayetlerinin giderilmesinde KAMPÜS BAYİ ile (gerektiğinde) işbirliği yapacak ve birlikte sorumlu olacaktır.
6.8. BAYİ, reklam yaparsa masrafı BAYİ’ ye ait olacak ya da (KAMPÜS BAYİ’ ın uygun görmesi dahilinde) KAMPÜS BAYİ ile yapılan anlaşmalar dahilinde ortak reklam çalışmaları yapılabilecektir.
6.9. BAYİ, ticari reklam ve ilanlarında alıcıyı yanıltıcı bir dil veya işaret kullanamaz, alıcıyı yanıltmaya yönelik reklam ve ilan veremez.
6.10. BAYİ, web sitelerinde, sosyal medya platformlarında, yazılı ve dijital her türlü içerikte, ticari reklam ve ilanlarında KAMPÜS BAYİ sistemine dahil olan üniversite ve kurumların isimlerini ve logolarını kullanamaz. Ancak üniversite onaylı sertifika, e-devlette sorgulanabilen sertifika ya da uluslararası onaylı ifadelerini kullanabilir.
6.11. Müşteri’den ya da üçüncü şahıslardan kaynaklanan dolandırıcılık, hile, sahtekarlık ve kötü niyetli fiiller nedeniyle müşterinin ve/veya BAYİ’nin zarara uğraması durumunda KAMPÜS BAYİ ’a karşı hiçbir talepte bulunamayacağını, KAMPÜS BAYİ’nin bu durumu öğrenmesi üzerine ya da bu yönde şüphe duyması halinde ilgili hizmeti ya da bayiliği durdurabileceğini, askıya alabileceğini ve bu nedenle KAMPÜS BAYİ’ye karşı hiçbir talepte bulunamayacağını kabul etmiş olur.
6.12. BAYİ, KAMPÜS BAYİ’nin alış fiyatlarını değiştirebileceğini ve/veya sözleşme koşullarına uyulmadığı takdirde KAMPÜS BAYİ’in sözleşmeyi tek taraflı feshedebileceğini kabul etmiş olur.
6.13. BAYİ ve KAMPÜS BAYİ kendi aralarında yazılı, sözlü, manyetik ortamda veya başka bir şekilde aktarılan tüm fikir, bilgi, içerik, çalışma şekli, yazılımsal bilgiler, algoritmalar, özel görüşmeler, müşteri dataları, müşteri görüşmeleri ve belgeler hakkında gizlilik esaslarına uygun hareket edecek, bu bilgileri sözleşmenin amacı dışında hiçbir şekilde kullanmayacak, dağıtmayacak, hiçbir şekilde üçüncü kişilere aktarılmayacak, henüz kamuya duyurulmamış ürün ve hizmetlere ilişkin her türlü belge ve bilginin gizli tutulmasını sağlayacak ve bu bilgilerin yetkisiz kişilerce kullanılmasını önlemek için azami güvenlik önlemlerini alacaktır.
6.14. Hali hazırda kamunun bilgisine sunulmuş olan veya yürürlükteki tüm mevzuat gereği ve/veya herhangi bir devlet otoritesinin isteği üzerine açıklanması istenmiş veya istenebilecek olan veya gizlilik yükümlülüğü kapsamından önce veya kapsam içerisinde olmayan bir başka üçüncü şahıs tarafından bağımsız olarak elde edilmiş bilgiler, gizli bilgi kapsamında olup bu maddeye istisna teşkil eder.
6.15. BAYİ, KAMPÜS BAYİ’ ın oluşturduğu sistem paketlerini, sistem tasarımlarını, görsel tasarım, broşür, referans vb. gibi her türlü yazılı ve görsel bilgileri ve kampanyaları kendisine aitmiş gibi kullanamaz. KAMPÜS BAYİ markası kendisininmiş gibi davranamaz.
6.16. BAYİ, satışını gerçekleştirdiği online eğitim, örgün eğitim, sertifika programı, kurs, seminer, ek hizmetler ve diğer ürünlerin karşılığında kendi müşterisine fatura kesmekle yükümlüdür. Faturanın düzenlenmesi BAYİ’nin sorumluluğundadır. KAMPÜS BAYİ bu konuda hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
6.17. Bayi, KAMPÜS BAYİ bayi paneli üzerinden katılımcı eklerken katılımcıya ait ad, soyad, kimlik no, doğum tarihi, cep telefon no, e-posta, adres bilgilerini girmekle yükümlüdür. Bayi katılımcı eklerken kendi cep telefonunu ya da e-posta adresi bilgilerini giremez. Bu durumun tespit edilmesinde sözleşme tek taraflı olarak KAMPÜS BAYİ tarafından feshedilir.
6.18. Bayi, KAMPÜS BAYİ bayi paneli üzerinden yapılan özel ve genel duyuruları takip etmekle sorumludur. BAYİ, KAMPÜS BAYİ tarafından yapılan özel ve genel duyuruları okumuş ve kabul etmiş sayılır.
6.19. Bayi, destek taleplerini KAMPÜS BAYİ bayi paneli üzerinden göndermek ve takip etmekle sorumludur. KAMPÜS BAYİ, telefon, e-posta, canlı destek ya da whatsapp gibi diğer iletişim araçları ile gönderilen destek taleplerine cevap vermek ya da işlem yapmakla ilgili sorumlu tutulamaz.

MADDE 7 – SATIŞLARDA UYULACAK ESASLAR
7.1. BAYİ, KAMPÜS BAYİ eğitimlerini ve ilgili ürünlerini kendi nam ve hesabına satacaktır.
7.2. BAYİ, satış gerçekleştirdiği web sitesinde mesafeli satış sözleşmesi bulunduracaktır.
7.3. BAYİ’ nin sattığı eğitim ve ilgili ürünlerinin faturası BAYİ tarafından müşteriye kesilecek. BAYİ, aylık olarak müşterilerine düzenlediği faturanın bir örneğini KAMPÜS BAYİ talep etmesi durumunda KAMPÜS BAYİ’e gönderecektir.
7.4. BAYİ müşterilerine (kullanıcılara) ait bilgileri https://panel.kampuslms.com ekranından kendisine verilecek olan kullanıcı bilgileri ile giriş yaparak ekleyecektir.
7.5. BAYİ, iş bu sözleşmeye göre temin edeceği ürünleri kendi nam ve hesabına rizikosu kendisine ait olmak üzere satmakla yetkilidir. KAMPÜS BAYİ adına herhangi bir işlem yapmak taahhüde girmek yetkisine sahip değildir.
7.6. BAYİ satışlarında KAMPÜS BAYİ tarafından belirlenen tavsiye satış fiyatlarına uymakla yükümlüdür. BAYİ, eğitim ve ilgili ürünleri, tavsiye satış fiyatları altına satmaması konusunda özen gösterir. Fakat BAYİ indirim kuponu ya da kampanyalar düzenlemek suretiyle tavsiye satış fiyatları altında satış yapabilir. BAYİ, fiyat listelerine uymadığı taktirde, KAMPÜS BAYİ, sözleşmeyi tek taraflı geçici ya da kalıcı bir süre askıya alma hakkına sahiptir. Yapılacak yazılı ihtara rağmen yine fiyat listelerine uymamaya devam edecek olursa KAMPÜS BAYİ tek taraflı sözleşmeyi feshedebilir. Ayrıca KAMPÜS BAYİ’ ın fiyat listelerine uyulmamasından doğan maddi ve manevi zararları BAYİ peşinen ne nakden ödemeyi kabul eder.
7.7. KAMPÜS BAYİ, BAYİ’nin müşterisi (kullanıcısı) eğitime devam etsin ya da tamamlasın, eğitim ve ilgili ürünlere ait fiyatları, sertifikalandırma yapan kurum ya da üniversiteyi, eğitim saatini ve içeriğini, eğitmeni, eğitim yöntem ve türünü değiştirme hakkını saklı tutar. KAMPÜS BAYİ olası değişiklikler ile ilgili BAYİ’lere bilgilendirme yapar.

MADDE 8 – SİPARİŞ VE TESLİMAT
8.1. Eğitim ve ilgili ürünlerin satışında KAMPÜS BAYİ bayi alış ve tavsiye satış fiyatlarında yer alan fiyatlar esas alınacaktır.
8.2. Eğitim ve ilgili ürünlerin satışında KAMPÜS BAYİ tarafından, BAYİ müşterisine kullanıcı bilgileri gönderilir.
8.3. BAYİ, katılımcısının tüm süreçlerini panel üzerinden takip eder. KAMPÜS BAYİ, panel dışında bir iletişim aracılığı ile katılımcı süreçleri ile ilgili bilgilendirme yapmakla yükümlü değildir.
8.4. BAYİ, katılımcısının süreci tamamlamasının ardından katılımcı sertifikasını panel üzerinden görüntüleyebilir ve PDF formatında bilgisayarına indirebilir.

MADDE 9 – FİYATLAR
9.1. BAYİ, KAMPÜS BAYİ tarafından belirlenen bayi alış fiyatlarından satın alma gerçekleştirir. Her koşulda ya da uygun görmesi durumunda KAMPÜS BAYİ, fiyatlarda değişiklik yapma hakkına sahiptir. Bayinin panel üzerinde bayi alış ve tavsiye satış fiyatlarını takip etmekle yükümlüdür.
9.2. KAMPÜS BAYİ piyasadaki dalgalanmalardan dolayı, bayi alış ve tavsiye satış fiyatlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

MADDE 10 – SÖZLEŞME SÜRESİ
10.1. KAMPÜS BAYİ bayiliği ücretsiz olup, bayilik bir yıl süresince geçerlidir. BAYİ, sözleşme yükümlülüklerine uyduğu takdirde sözleşmesi otomatik olarak uzatılır. Her koşulda ya da uygun görmesi durumunda KAMPÜS BAYİ, sözleşmeyi tek taraflı feshetme hakkına sahiptir.
10.2. BAYİ, sözleşmeyi süre sonunda yenilemek istemiyorsa sözleşmenin bitim tarihinden bir (1) ay önce, KAMPÜS BAYİ’ a fesih talebini ihtar etmek zorundadır.

MADDE 11 – TALİMATLARA UYMA ZORUNLULUĞU SÖZLEŞMENİN ASKIYA ALINMASI – FESHİ
BAYİ sözleşmenin BAYİ’ nin sorumlulukları, sipariş ve teslimat başlıklı düzenlenen şartlara ve fiyat politikasına, sözleşme dahilinde mevcut olan her hükme uymak, KAMPÜS BAYİ tarafından düzenlenecek kampanyalara katılmak zorundadır. BAYİ’ nin sözleşme şartlarına uymaması, bayilik şartlarına uygunluğunun ortadan kalkması halinde KAMPÜS BAYİ sözleşmeyi geçici bir süre ya da kalıcı süre askıya alabilir. Yapılacak yazılı ihtara rağmen sözleşmeye aykırılığı devam edecek olursa KAMPÜS BAYİ sözleşmeyi tek taraflı feshedebilir. Ayrıca müşteriden alınan şikayetler doğrultusunda KAMPÜS BAYİ sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme yetkisine sahiptir. Diğer bakiye yüklemelerinde iptal ve iade uygulaması bulunmamaktadır. BAYİ, hiçbir koşulda bakiye ödemesini iptal ya da iade talep edemez.

MADDE 12 – TEBLİGATA ESAS POSTA VE ELEKTRONİK POSTA ADRESİ
Taraflar, sözleşmede yazılı adreslerini yasal tebligat olarak kabul ederler. Taraflar, adres değişikliklerini üç (3) gün içerisinde karşı tarafa yazılı olarak bildirmekle yükümlüdürler. Aksi halde sözleşmede yazılı adreslere tebligat kanunun 35. maddesine göre yapılacak tebligatın geçerli olacağını kabul ederler. Sözleşme süresi içinde gerekli bildirim ve duyuruların yapılabilmesi için BAYİ iletişim bilgilerinin KAMPÜS BAYİ tarafından kullanılmasına izin ve onay verir.

MADDE 13 – SON HÜKÜMLER
İş bu sözleşme 13 maddeden oluşmaktadır. İhtilaf halinde Sakarya Ticaret Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.